اختلالات شنیداری کودک اتیسم چگونه بروز می‌کند؟

0
1130
اختلالات شنیداری

مونا رجبی‌نسب

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

اطلاعات بخـشی حیاتـی در ارتباطـات اجتماعـی محسـوب می‌شـود. افـراد طیـف اتیسـم معمـولا مشــکلاتی در پــردازش اطلاعات شــنیده شــده دارنــد. ایــن مشــکل زمانــی ایجــاد می‌شــود کــه فــرد صداهــای گفتــاری و کلمــات را می‌شــنود، امــا معنــی آنهــا را درک نمی‌کنــد.

بــه عنــوان مثــال ا گــر کســی کلمــه کفــش را بگویــد، فــرد طیــف اتیسـم آن کلمـه را بـه وضـوح می‌شـنود، امـا معنـی آن را متوجه نمی‌شـود. گاهـی اوقـات عـدم درک گفتـار بـه بی‌میلـی از پیـروی کـردن فعالیتهــا یــا دســتورات ارائــه شــده برداشــت می‌شــود؛ در حالــی کــه فــرد بــه ســادگی قــادر بــه بازیابــی معنــی کلمــات در آن لحظــه نیست.

مشـکل اصلـی در پـردازش شـنیداری در کـودکان طیـف اتیســم هنــوز بــه درســتی مشــخص نشــده‌اســت، امــا تحقیقــات نشــان داده‌انــد کــه مناطقــی در بخــش لیمبیــک و هیپوکامــپ در افـراد اتیسـم، بـه لحـاظ عصـب شـناختی تکامـل نیافتـه‌اند.

هیپوکامـپ مسـئول دریافـت داده‌هـای حسـی، حافظـه و مهـارت‌هـای یادگیـری اسـت؛ بـه عبـارت سـاده‌تر، اطلاعات از حـواس بـه هیپوکامـپ ارسـال شـده و در آنجـا پـردازش می‌شـوند و سـپس بـه قشـر مغـز برای  ذخیـره طولانی مـدت منتقل می‌شوند.  از آنجایـی کـه اطلاعات شـنیداری در هیپوکامـپ پردازش می‌شـوند، بــه نظــر می‌رســد  پــردازش و ذخیــره طولانی مــدت ایــن اطلاعات در کــودکان اتیســم دچــار مشــکل اســت.

مشــکلات پــردازش شــنیداری ممکــن اســت بــا ســایر مشــخصات رفتــاری اتیســم مانند اضطــراب، ســردرگمی در موقعیتهــای اجتماعــی، بی‌توجهــی و درک ضعیــف گفتــار در محیطهــای شــلوغ مرتبــط باشــد. کودک در محیطهای شلوغ احساس ناراحتی و بیقراری می‌کند و در درک و اجرای دستورات مشکل دارد. همچنین اصوات بلند یا ناگهانی به صورتی غیر معمول او را  آزار می‌دهند. دامنه توجه  کودک اتیسم کوتاه است و به راحتی حواسش پرت می‌شود.

او در درک و تفسیر مفاهیم انتزاعی مشکل دارد. دنبال کردن گفتگوها برای کودک سخت است و در جهت‌یابی صدا و پیدا کردن منبع آن مشکل دارد. این گروه از کودکان در خواندن، درک مطلب، هجی کردن و نوشتن مشکل دارند. تقاضای مکرر برای تکرار مطالب، مشکل در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، ضعف در پردازش سریع داده‌های شنیداری نیز بخش دیگری از مشکلات آنهاست.

گــروهی که یادگیرنده شنیداری هستند، در درمــان بــا روش تحلیــل رفتــار کاربــردی،  نتایــج خوبـی به دست می‌آورند، امـا افـرادی کـه یادگیرنده‌ه‌ دیـداری هســتند، بــه ایــن روش درمانــی پاســخ مناســبی نمی‌دهنــد.  بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــو ع، بــه نظــر می‌رســد کــه بســیاری از یادگیرنده‌هــای دیــداری، دچــار مشــکلات پــردازش شــنیداری هسـتند و بـا روشهـای مبتنـی بـر ارتبـاط بینایـی، عملکـرد بهتـری را نشـان می‌دهند.

بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر نشـانه‌های اختلال  در پــردازش شــنیداری، در حــوزه ارتبــاط و زبــان ظاهــر می‌شــوند، بنابرایـن حضـور آسـیب شـناس گفتـار و زبـان در درمـان ایـن دسـته از کــودکان از اهمیــت ویــژه‌ای برخــودار اســت.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید